Silverfallet


Naturreservatet Silverfallet - Karlsfors är ett mycket populärt utflyktsmål och ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Här bildas ett imponerande vattenfall där Karlsforsbäcken faller cirka 60 meter och kastar sig från avsats till avsats på kalksten, alunskiffer och sandsten. Området bär spännande spår efter alunbrukets, och senare, kalkbrukets verksamhet med lämningar som till exempel rödfyrhögar och kalkugnar.

Tre bergarter går naturligt i dagen vid bäcken. Vattnet rinner fram över kalkstenshällar och mitt i fallet passeras brottytor av alunskiffer. På sandstenshällarna planar fallet ut.

Större delen av sluttningen vid Silverfallet - Karlsfors består av ädellövskog. Här sjunger härmsångaren och grönsångaren och marken har en tydligt kalkpåverkad flora. Vårblomningen är ymnig med blåsippa, smånunneört, lungört och inslag av gulsippa. På rödfyrhögarna växer framförallt björk och sälg.
 
Även de mindre partierna med öppen betesmark har en rik flora med klasefibbla, stor blåklocka, brudbröd och spåtistel. I Silverfallet finns stora mängder rutlungmossa och kvarnbäckmossa. Forsärla och strömstare häckar vid fallet.
 
Uppströms vidtar sumpskogar, flera mindre bäckar och ett varierat odlingslandskap. Tibast är vanligt förekommande i de fuktiga markerna. I laxtrapporna längre ned i fallet, i utloppet mot sjön Lången, leker den skyddade bäcköringen. Silverfallet är ett mycket populärt utflyktsmål i Skaraborg. Och det finns något att upptäcka året runt.


Se fler bilder i vårt bildgalleri, klicka här.